பூவுக்கும் பெயருண்டு 04


31 குறிஞ்சிப் பூ.இந்தக் குறிஞ்சிப் பூவானது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கவல்லது .


32 கூவிரம் பூ .

குறிஞ்சிப்பாட்டு ஆசிரியர் - கபிலர்


பாறையில் மலர் குவித்த பாவையர்


வள்இதழ்


ஒண்செங் காந்தள், ஆம்பல், அனிச்சம்


தண்கயக் குவளை குறிஞ்சி வெட்சி


செங்கொடு வேரி,தேமா, மணிச்சிகை


உரிதுநாறு அவிழ்தொத்து உந்தூழ் கூவிளம்


எரிபுரை எறுழம், சுள்ளி, கூவிரம்


வடவனம், வாகை, வான்பூங் குடசம்


எருவை, செருவிளை, மணிப்பூங் கருவிளை


பயினி, வானி, பல்லிணர்க் குரவம்,


பசும்பிடி, வகுளம், பல்லிணர்க் காயா,


விரிமலர் ஆவிரை, வரல், சூரல்,


குரீஇப் பூளை, குறுநறுங் கண்ணி,


குருகிலை, மருதம், விரிபூங் கோங்கம்,


போங்கம் , திலகம், தேங்கமழ் பாதிரி,


செருந்தி, அதிரல், பெருந்தண் சண்பகம்,


கரந்தை, குளவி, கடிகமழ் கலிமாத்


தில்லை, பாலை, கல்இவர் முல்லை,


குல்லை பிடவம், சிறுமா ரோடம்,


வாழை வள்ளி நீள்நறு நெய்தல்


தாழை தளவம் முள்தாள் தாமரை


ஞாழல், மௌவல், நறுந்தண் கொகுடி,


சேடல், செம்மல், சிறுசெங் குரலி


கோடல், கைதை, கொங்குமுதிர் நறுவழை


காஞ்சி, மணிக்குலைக் கள்கமழ் நெய்தல்,


பாங்கர், மராஅம், பல்பூந் தணக்கம்,


ஈங்கை, இலவம், தூங்குஇணர்க் கொன்றை


அடும்புஅமர் ஆத்தி, நெடுங்கொடி அவரை,


பகன்றை, பலாசம், பல்பூம் பிண்டி,


வஞ்சி, பித்திகம், சிந்து வாரம்,


தும்பை, துழாஅய் சுடர்ப்பூந் தோன்றி,


நந்தி, நறவம், நறும் புன்னாகம்,


பாரம், பீரம், பைங்குருக் கத்தி,


ஆரம் காழ்வை கடிஇரும் புன்னை,


நரந்தம், நாகம், நள்ளிருள் நாறி,


மாஇருங் குருந்தும், வேங்கையும் பிறவும்


அரக்குவிரிந் தன்ன பருஏர்அம் புழகுடன்


மால்அங்கு உடைய மலிவனம் மறுகி,


வான்கண் கழீஇய அகல்அறைக் குவைஇ (61-98)


விளக்கம்:


வளமையான இதழ்களையுடைய அழகிய செங்காந்தள் மலர், ஆம்பல் மலர், அனிச்ச மலர், ஆம்பல் மலர், குளிர்ச்சியான குளத்திலே பூத்த குவளை மலர், குறிஞ்சி மலர், வெட்சி மலர், செங்கோட்டு வேரி, இனிய கனிகளைத் தரும் மாம்பூ , செம்மணிப்பூ, தனக்கே உரிய மணமும் விரிந்து கொத்தாகவுள்ளதுமாகிய பெரிய மூங்கிற்பூ,வில்வம், தீயின் நிறத்தை ஒத்த எறுழம்பூ, மராமரப்பூ, கூவிரம், வடவனம், வாகைப்பூ, வெண்ணிறமுடைய வெட்பாலைப்பூ, பஞ்சாய்க்கோரை, வெண்காக்கண மலர், நீலமணி போன்றிருக்கும் கருவிளம்பூ, பயினிப்பூ, வானிப்பூ, பல கொத்துக்களையுடைய குரவ மலர், பச்சிலைப்பூ, மகிழம்பூ, கொத்தாய் மலர்ந்திருக்கும் காயாம்பூ, விரிந்த பூக்களையுடைய ஆவிரம், சிறுமூங்கிற்பூ, சூரைப்பூ, சிறு பூளை,குன்றிப்பூ, முருக்கிலை, மருதப்பூ, விரிந்த பூக்களையுடைய கோங்கமலர், மஞ்சாடிப்பூ, திலக மரத்தின் மலர், தேன் மணக்கும் பாதிரிப்பூ, செருந்தி மலர், புனலி, பெரிய குளிர்ச்சியான சண்பக மலர், கரந்தைப்பூ, காட்டு மல்லிகைப்பூ, மிக்க மணம் வீசும் மாம்பூ, தில்லைப்பூ, பாலைப்பூ, கல்லில் படர்ந்திருக்கும் முல்லைப்பூ, கஞ்சங்குல்லை மலர், பிடவ மலர், செங்கருங்காலி மலர், வாழைப்பூ, வள்ளிப்பூ, நீண்டிருக்கும் மணம் வீசும் நெய்தற்பூ, தெங்கம்பாளைப்பூ, செம்முல்லைப்பூ, முள்ளினையுடைய தண்டினைக் கொண்ட தாமரைப்பூ , ஞாழல்பூ, முல்லைப்பூ, குளிர்ந்த கொகுடிப்பூ, பவழமல்லிப்பூ, சாதிப்பூ, கருந்தாமக் கொடிப்பூ, கோடல்பூ, தாழைப்பூ, தாது முதிர்ந்து மணம் வீசும் சுரபுன்னைப்பூ, காஞ்சிப்பூ, நீலமணி போலும் கொத்துக்களையுடைய தேன் நாறும் கருங்குவளைப்பூ,பாங்கர்ப்பூ, ஓமைப்பூ, மரவப்பூ, பல பூக்களும் நெருங்கியிருக்கும் தணக்கம்பூ, இண்டம்பூ, இலவம்பூ, கொத்தாய் தொங்கும் சுரபுன்னைப்பூ, அடும்பம்பூ, ஆத்திப்பூ, நீண்ட கொடியில் மலரும் அவரைப்பூ, பகன்றைப்பூ, பலாசம்பூ, அசோக மலர், வஞ்சி மலர், பிச்சி மலர், கருநொச்சி மலர், தும்பைப்பூ, துளசிப்பூ, விளக்கின் ஒளி போன்றிருக்கும் தோன்றிப்பூ, நந்திவட்டப்பூ, நறவம்பூ, மணம் வீசும் புன்னாகம் பூ, பருத்திப்பூ, பீர்க்கம்பூ, பசுமையான குருக்கத்தி மலர், சந்தன மலர், அகிற்பூ, மிக்க மணத்தினையுடைய பெரிய புன்னைப்பூ, நாரத்தம்பூ, நாகப்பூ, நள்ளிரவிலே மணம் வீசும் இருவாட்சி மலர், கரிய பெரிய குருந்த மலர், வேங்கை மலர் முதலிய பிற பூக்களையும் சிவப்பு நிறத்தைப் பரப்பி வைத்தாற் போன்றிருக்கும் மிக்க அழகுடைய செம்பூவினையும் அங்கு இருந்த மிக்க காடு அடர்ந்த பகுதியில் மனமகிழ்ச்சியோடு உலவித் திரிந்து, ஆசையோடு மலர்களைப் பறித்து வந்தோம். மழை பெய்ததால்


கழுவி சுத்தம் செய்யப்பெற்ற அகன்ற மலைப்பாறையின் மீது அனைத்துப் பூக்களையும் குவித்து வைத்தோம்.


http://treesinsangam...ss.com/கூவிரம்/


33 கூவிளம் பூ.

கூவிளம் பூ இப்பொழுது வில்வம் பூ என்று அழைக்கப்படுகின்றது . வில்வ மரமும் ( கூவிரம் ) குறிஞ்சித் திணையில் ஓர் முக்கியமான மரமாகும் .


34 கைதைப் பூ.

இந்தப் பூ வைத் தாழம் பூ என்றும் அழைப்பர் . தாழை மலர் தற்காலத்தில் தாழம்பூ என அழைக்கப்படுகிறது. வழுவழுப்பான மரத்தை வாழை என்பது போன்று தாழந்து தொங்கும் மடல்பூவைத் தாழை என்றனர். நீர்நிலைகளின் கரைகளில் இவை செழித்து வளரும். தாழம்பூவை மகளிர் தலையில் சூடிக்கொள்வர். கூந்தலில் சடை பின்னும்போது சேர்த்துப் பின்னிக்கொண்டும் மணம் கமழச் செய்வர்.


கைதை என்னும் மலரும் இதன் இனம். கைதை மேட்டுநிலங்களிலும் மழைநீர் வளத்தில் வளரும். கடற்கரை மணல்வெளியில் வளர்வது கைதை. தாழை என்பது சூடும் பூ. கைதை என்பது நிழல் தரும் மரம். சங்ககால மகளிர் குவித்து விளையாடிய மலர்களில் தாழை , கைதை ஆகிய இரு மலர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.


தாழைமர இலைகளை மடல் என்பர். தாழைமடல்களைக் கொண்டு குடை செய்வர். தலையில் தொப்பி போலப் போட்டுக்கொள்ளும் குடையாகவும், மழைக்குக் கையால் பிடித்துக்கொள்ளும் குடையாகவும் இது தைக்கப்படும்.http://ta.wikipedia..../wiki/தாழை_மலர்


35 கொகுடிப் பூ.

இந்தப் பூவை நறந்தண் கொகுடி என்றும் அழைப்பர் .


36 கொன்றைப் பூ.

இதை தூங்கு இணர்க் கொன்றை என்றும் அழைப்பர் .


நற்றிணை 371 – ஒளவையார், முல்லைதிணை – தலைவன் சொன்னது


"காயாங் குன்றத்துக் கொன்றை போல


மா மலை விடர் அகம் விளங்க மின்னி


மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி


வியல் இரு விசும்பு அகம் புதையப் பாஅய்


பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம்


நிழல் திகழ் சுடர்த் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி


அழல் தொடங்கினளே ஆயிழை அதன் எதிர்


குழல் தொடங்கினரே கோவலர்


தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே"
37 கோங்கம் பூ .

இதை விரி பூங்கோங்கம் என்றும் அழைப்பர் .


38 கோடல்ப் பூ .

கோடல் என்பது வெண்காந்தள் மலர்.


குறிஞ்சிப்பாட்டு மலர்களின் பெயரை அடுக்கிக் காட்டும்போது ஒண்செங்காந்தள் என்று செங்காந்தள் மலரையும், கோடல் என்று வெண்காந்தள் மலரையும் குறிப்பிடுகிறது.


காந்தள் மலருக்கு ஆறு இதழ்கள் மட்டுமே உண்டு. முருகப்பெருமானுக்கு ஆறு தலை எனக் கற்பனை செய்கின்றனர். காந்தள் மலருக்குக் கார்த்திகை மலர் என்னும் பெயர் உண்டு. முருகனைக் கார்த்திகேயன் என்பார்கள். இவை எல்லாமே ஒப்புமைக் கற்பனைகள்.


பெண்ணின் கையிலிருந்த வளையல்கள் கோடல் மலர் போலக் கழன்று வீழ்ந்தன எனப் பாடல்கள் உவமை காட்டுகின்றன.


சங்கு அடுத்துச் செய்த வளையல்கள் வெள்ளைநிறம் கொண்டவை. எனவே வெண்காந்தள் மலராகிய கோடல் மலரே இங்கு உவமையாக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உறுதியாகிறது.


http://ta.wikipedia.....org/wiki/கோடல்


39 சண்பகப் பூ .
சண்பகப் பூக்கள் தென்கிழக்காசியாவிற் பல்வேறு தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை முதன்மையாக வீடுகளில் அல்லது ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிறுமிகளும் பெண்களும் இதன் பூக்களை அழகுக்காகவும் இயற்கையான நறுமணத்துக்காகவும் தலையிற் சூடிக் கொள்வர். அறைகளில் இயற்கையான நறுமணம் திகழ்வதற்காக நீர் மேலிடப்பட்டு வைக்கப்படுவதுடன், மணவறைக் கட்டில்களிலும் மணமாலைகளிலும் இதன் பூக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


சண்பகம் என்பது மிகுந்த நறுமணத்தைக் கொண்ட ஓர் அரிய தாவரம். அதனாலேயே இது பெருமளவிற் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. தலையிற் சூடப்படும் போது இதன் தனியொரு பூவே சூடப்படுகிறது. சில வேளைகளிலேயே இது சிறிய கொத்தாகச் சூடப்படும். மிக அரிதாகவே இதனாற் செய்யப்பட்ட மாலைகள் அணியப்படுகின்றன. மணவறைக் கட்டில்களை அலங்கரிப்பதில் மல்லிகையும் உரோசாவும் போன்றே இதுவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் பூக்கள் கொண்ட நீர்ப் பாத்திரங்கள் அறைகளில் வைக்கப்படுகின்றன. அழகு மிகுந்த இதனால், நறுமணத் தன்மை குறைந்த ஏனைய பூக்களுடன் சேர்த்து அலங்கரிக்கப்படுகிறது."


சண்பகப் பூவின் நறுமணத்தின் காரணமாக இது 'களிப்புறு நறுமண மரம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தற்காலத்தில் பல இல்ல நறுமணத் தயாரிப்பாளர்கள் சண்பகப் பூவைக் கொண்டு நறுமணப் பொருட்களைத் தயாரிக்கின்றனர்.


http://ta.wikipedia....rg/wiki/சண்பகம்


40 சிந்துப் பூ (சிந்துவாரம்)

41 சுள்ளிப் பூ .

இதுசம்பந்தமான கருத்துக்களை அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் :


http://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=97649&page=5
Post a Comment

Popular posts from this blog

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் - அறிவியல் -இறுதிப்பாகம் பாகம் 04 ,-40. - 50 )

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் அறிவியல் பாகம் 03 - 31 - 40.