ரைகட்டி வாழ்வாரே வாழ்வார்....- கட்டுரை .எங்கள் ஆண்களில் ஒரு சிலருக்கு கழுத்துப்பட்டி கட்டுவதென்றால் கொலைக்களத்திற்கு கொண்டு செல்வது போல இருக்கும் .அதுவும் திருமண நிகழ்வுகளில் ஒரு சிலர் அசட்டுத்தனமான சிரிப்புடன் மற்றவர்கள் உதவியை எதிர்பார்ப்பதையும் பார்த்துள்ளேன் . கொஞ்சம் பொறுமையும் , முயற்சியும் இருந்தால் கழுத்துப்பட்டியால் அவதிப்படத்தேவையில்லை . இன்று உள்ள புதிய நாகரீக அலையில் இந்தக் கழுத்துப் பட்டிகளின்ஆதிக்கம் படிப்படியாக இளையவர்களிடம் விடைபெறுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது . ஒரு ஜீன்ஸ் உம் ஒரு பிளேசர் உடன் காட்சி தருவதையே இளையவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் . அலுவலகத்தில் அதி உயர் கூட்டங்களிலேயே தவிர்க்க முடியாமல் இளயவர்கள் கோர்ட் சூட் ரை அணிகின்றார்கள் . ஆனால் ஆங்கிலம் பேசுகின்ற நாடுகளில் கழுத்துப்பட்டி " கனவான் உடைகளில் " முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது . எனக்குத் தெரிந்த சில கழுத்துப்பட்டி அணியும் முறைகளை இணையத்தின் உதவியுடன் விளக்குகின்றேன் . உங்களுக்கு இந்தக் கழுத்துப் பட்டி அணிவதில் ஏதாவது ருசிகரமான சம்பவங்கள் நடந்திருந்தால் இந்தப்பதிவில் பதியுங்கள் . விளக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருப்பதற்கு மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள் .

1 THE FOUR-IN-HAND .செய்முறை :

Preparation: Turn up the collar of your shirt, button the top button, then put the tie around your neck.
Medium height men should position the narrow end of the tie at waist level. Tall men should position the narrow end a little above the waist. Narrow-chested men will look better with the Double Knot which has a similar shape.

The steps:

Step 1: Just below the collar, lay the wide end over the narrow end.
Step 2: Take the wide end behind the narrow end.
Step 3: Bring the wide end across the layover.
Step 4: Holding a finger in the loop, bring the wide end up, then down through the loop.
Step 5: Holding the narrow end, pull the knot gently up to the top shirt button.

When the knot is finished, the narrow end must be concealed and the wide end should be level with your belt.

02 THE DOUBLE KNOT 

செய்முறை :

Preparation: Slide the tie around your neck after first having buttoned up the top button of your shirt and turned up the collar.
The two ends of the tie must be of different lengths. The wide end must hang down much further than the narrow end.

Tying the Double Knot in 4 steps:

Step 1: Just below the collar, lay the wide end over the narrow end (see steps 1 to 3 of the Simple Knot).
Step 2: Take the wide end behind the narrow end a second time.
Step 3: Bring the wide end up and under the layover and then into the loop formed by the first or second layer.
Step 4: Finally, adjust the knot and slide it up to the centre of your collar.

03 THE WINDSOR KNOT 


செய்முறை :

Preparation: Slide the tie around your neck after first having buttoned up the top button of your shirt and turned up the collar. The two ends of the tie must be of different lengths. The wide end must hang down much longer than the narrow end.

The steps:

Step 1: Lay the wide end over the narrow end.
Step 2: Bring the wide end up through the gap between the layover and your neck.
Step 3: Take the wide end to the right behind the layover, then forwards and up, then down into the gap between the layover and your neck.
Step 4: Take the wide end round the front of the layover, up close to your neck, and down through the loop just formed.
Step 5: Hold the narrow end and tighten the finished knot by pulling it gently up to centre it on your collar.

04 THE HALF WINDSOR

செய்முறை :

Preparation: Place the tie around your neck. Medium-sized men should start with the narrow end well below the belt.

Tying the Half Windsor in 4 steps:

Step 1: Lay the wide end over the narrow end. Hold this layover and make a second turn around the narrow end just above the first.
Step 2: Take the wide end horizontally behind the layover and bring it forward.
Step 3: Hold the layover, take the wide end up under the layover and slide it down through the loop.
Step 4: Hold the narrow end and pull gently on the wide end to form the knot. When finished, the narrow end should be concealed behind the wide end, which should be level with your belt.

05 THE SMALL KNOT 


செய்முறை :

Preparation: Put the tie in place around your neck, then twist the wide end 180° (see illustration above). To avoid doing the twist you can simply place your tie around your neck back to front. The wide end needs to be longer than the narrow end.

Tying the Small Knot in 4 steps: 

Step 1: Under the collar, lay the wide end over the narrow end.
Step 2: Now run the wide end over the layover.
Step 3: Hold the layover with one hand and run the wide end behind the layover and up. Smooth out the wide end and slide it down through the loop of the layover.
Step 4: Adjust the knot, sliding it up to your collar.

For a smart finish the knot must cover the top button of your shirt and the narrow end must be completely hidden.

06 THE BOW TIE


செய்முறை :

Tying the Bow Tie:

Step 1: Adjust the tie to have one end lower than the other.
Step 2: Around your neck, lay the longer end over the shorter end.
Step 3: Slide the lower end up and under the bow.
Steps 4 and 5: Make the two butterfly wings by folding the shorter end horizontally.
Step 6: Fold the wider end over the front of the knot being formed.
Step 7: Then hide the longer end under the folded part.
Step 8: Finally, adjust the knot by pulling gently on both bows.

In theory, when finished, the ends of the two bows should align with the pupils of your eyes.

எங்கே உங்கள் அனுபவங்களைச் சொல்லுங்கள்..................கோமகன் 
Post a Comment

Popular posts from this blog

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் - அறிவியல் -இறுதிப்பாகம் பாகம் 04 ,-40. - 50 )

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் அறிவியல் பாகம் 03 - 31 - 40.