தமிழன் கண்ட சித்திரக்கவி பாகம் 02

போன தொடரில் சித்திரக் கவியின் தோற்றத்தையும் அதன் பன்னிரெண்டு வகைகளையும் , அதில் நான்கு வகைகளை அதற்கான விதிமுறைகளையும் உதாரணங்களுடன் பார்த்தோம் . இந்தத் தொடரில் மிகுதி நான்கு வகைகளையும் பார்க்கலாம் .


05 நாக பந்தம்: 

இந்தக் கவிதை இரண்டு பாம்புகள் எப்படி மேல்நோக்கி பிணிப் பிணைந்து இருக்கின்றனவோ அப்படி அமைந்திருக்கும் இதன் விதிமுறையாக , இது வெண்பா யாப்பில் அமைக்கப் பெறவேண்டும்; அறம் உரைப்பதாக அமைய வேண்டும்; ஒரு பாடலில் இடம் பெறும் ஒவ்வொரு சொல் முடிவில் உள்ள எழுத்தும், மற்றொரு பாடலில் இடம் பெறும் ஒவ்வொரு சொல் முடிவில் உள்ள எழுத்தும் ஒன்றாக இருக்கும் அமைப்பில் பாடுவது இந்த நாக பந்தக் கவிதையாகும் .

ஆகவே நாகபந்தம் என்பது இரண்டு வெண்பாக்களின் இணைப்பால் அமைவது என்பது பெறத்தக்கது. (நாகம் = பாம்பு ; பந்தம் = கட்டுதல்) உதாரணமாக 

வெண்பா - 1

அருளின் றிருவுருவே அம்பலத்தா யும்பர்
தெருளின் மருவாரு சிர்ச்சீரே - பொருவிலா
வொன்றே யுமையா ளுடனே யுறுதிதரு
குன்றே தெருள வருள். 

பாடலின் பொருள் : 

அருளின் திருவுருவாகவும், அம்பலத்தில் ஆடுபவராகவும், தேவரின் துயர் தீர்ப்பவராகவும், உமையாளுடன் இருப்பவராகவும், உறுதிதரும் குன்றாக இருப்பவராகவும் சிவபெருமான் விளங்குகிறார்.

வெண்பா - 2

மருவி னவருளத்தே வாழ்சுடரே நஞ்சு
பெருகொளியான் றேயபெருஞ்சோதி - திருவிலா
வானஞ் சுருங்க மிகுசுடரே சித்த
மயரு மளவை யொழி. 

பாடலின் பொருள் :

சுடராகவும், நஞ்சை உண்டவரே! என் சித்தம் அயரும் நிலையை ஒழிக்க இந்த இரண்டு வெண்பாக்களும் இணைந்து, நாகபந்தமாக அமைந்த முறையைக் இங்கே பார்ப்போம் 


சித்திரக் கவி, அட்ட நாக பந்தம், தமிழழகன் பாடலும் படமும், பாடல் "பாரதிக் கெல்லை பாருக்குள்ளே இல்லை" கருத்து - கலைக்கு எல்லை கற்பனையே


06 வினாவுத்தரம் :

கவிதையில் , சில வினாக்களைக் கேட்டு, அவ்வினாக்கலின் வாயிலாலே பதிலைப் பெற்று, அந்தப் பதில்களின் ஒட்டு மொத்தச் சேர்க்கையினால் ஒரு சொல்லைப் பெறுவது இந்த வினவுதரம் சித்திரக் கவியின் விதி முறையாகும் உதாரனதிர்காகப் பின்வரும் உரைநடைப் பகுதியைக் நாங்கள் பார்ப்போம்.

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவில் 


(1) செல்வம் என்பதற்கு உரிய
ஈரெழுத்துச் சொல் யாது? திரு (2) சாப்பிடப் பயனாகும் ; உமி
தரும் பொருள் யாது? நெல் 


(3) தோட்டங்களைக் காப்பதற்காக
இடப்படுவது எது? வேலி 


(4) சிவபெருமான் இருக்கும் ஊர்
எது? திரு+நெல்+வேலி 

அதுவே திருநெல்வேலி என்னும் ஊராகும்.

இதைப் போலவே இன்னும் ஒன்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் ,

பூமகள்யார்? போவானை ஏவுவான் ஏதுஉரைக்கும்?
நாமம் பொருசரத்திற்கு ஏதென்பார்? - தாம்அழகின்
பேரென்? பிறைசூடும் பெம்மான் உவந்துறையும்
சேர்வென்? திருவேகம் பம்

(1) பூமகள் (இலட்சுமி) யார்? 

திரு 

(2) போகிறவனைப் ‘போ’
எனச் சொல்லி ஏவுகிற
ஒருவன் கூறும்சொல்
எது? 

ஏகு 

(3) பொரு சரம் எது?

(போரில் பொருகிற போது
உயிர் வாங்கச் செல்லும்
கருவி எது?) அம்பு அம்பு 

(4) அழகிற்கு மறுபெயர்
என்ன? 

அம் 

(5) சிவபெருமான் விரும்பி
இருக்கும் இடம் எது?

 திரு+ஏகு+அம்பு
+அம் 

இதுவே திருவேகம்பம் என்னும் ஊராகும்.

07 காதை கரப்பு :

இந்தவகை சித்திரக் கவியில் தொடக்கமாக அமையும் முதல் எழுத்தை விட்டு விட வேண்டும். அடுத்த எழுத்து அதாவது இரண்டாம் எழுத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின் 3ஆம் எழுத்தை விட்டுவிட வேண்டும். 4ஆம் எழுத்தை எடுக்க, இவ்வாறாக ஓர் எழுத்து விட்டு ஓர் எழுத்து என்ற அமைப்பில் சேர்க்க, சேர்க்கப் பெற்ற எழுத்து கடைசிச் சொல்லிற்கு முன் உள்ள எழுத்துத் தொடங்கி, முதலடி வரை தலைகீழாகப் படித்தால் ஒரு புதுப்பாடலாக அமைவது இவ்வகைச் சித்திரகவியாகும். (காதை = சொல், கவிதை; காப்பு = மறைவு)

உதாரணமாக ,

தாயே யாநோவவா வீரு வெமது நீ
பின் னைவெருவா வருவ தொரத்தப
வெம்பு கல் வேறிருத்தி வைத்தி சினிச் சைகவர்
தாவா வருங்கல நீயே

பாடல் பொருள்:

தாயானவனே, எம் வருத்தத்திற்குக் காரணமான ஆசையை நீக்கு. எமக்காக இரங்கி வரும் நீ, பின்னர் அச்சத்தை உண்டாக்குவது ஏன்? எம் அச்சம் நீக்கி வேறு இடம் தருக. எங்கள் ஆசைகளை நீக்கு, அரும்பொருளாக விளங்கும் பரம்பொருளே!

மேலே கோடிட்டுக் காட்டப் பெற்ற எழுத்துகள் தலைகீழாகக் கூடிப் பின்வரும் செய்யுளைத் தருகின்றன. 

கருவார் கச்சித் திருவே கம்பத்
தொருவா வென்னீ மருவா நோயே

பாடல் பொருள்:

கச்சி, திருவேகம்பத்தில் உறைபவனை எண்ணினால் கருவாகும் பிறவி நோய் வாராது.

இந்த அமைப்பை காதை கரப்பு என்ற சித்திரகவிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக நாங்கள் பார்க்கலாம் .

08 கரந்துறைப்பாட்டு :


கரந்துறைப்பாட்டு என்ற சித்திரக் கவியானது பின் வரும் விதி முறையில் அமைந்திருக்கும் . அதாவது ஒரு செய்யுளில் உள்ள எழுத்துகளில் இருந்து சில எழுத்துகளைத் தேர்ந்து கொண்டு, மற்றொரு செய்யுளை அமைத்துக் கொள்வதாகும் (கரந்து = மறைந்து; உறை = இருத்தல்; பாட்டு = செய்யுள்) உதாரணமாக ,


அகலல்குற் றேரே யதர மமுதம்
கர்தற் கரிதிடையும் பார்க்கின் - முகமதிய
முத்தென்ன லாமுறுவன் மாதர் முழுநீல
மைத்தடங்கண் வெவ்வேறு வாள்

பாடலின் பொருள்:

இப்பெண்ணின் அல்குல் தேர்ச் சக்கரம் போன்றது. வாய் இதழ் அமுதம் போன்றது. இடையின் அளவினைச் சொல்லால் கூற இயலாது. முகம் சந்திரனைப் போன்றது. பற்கள் முத்துக்கள் போன்றவை. மை தடவிய

கண்கள் நீலோற்பப் பூப் போன்றவை. அவை வாள் போன்று கூர்மையும் உடையவை.

மேல் பாட்டிலிருந்து,

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி
பகவன் முதற்றே யுலகு 

என்ற குறளைத் தேர்ந்து கொள்ள இயலும்.

இதேபோன்று பாடலுக்குள் பாடல் ஒன்று மறைந்திருப்பது கரந்துறைப் பாட்டு என்ற சித்திரகவியாகும். 

09 சக்கர பந்தம்: ஒரு சக்கரம் போன்ற அமைப்பிலே , ஏதாவது ஒரு சுழற்சி முறையில் பாடலைஅமைப்பதை சக்கர பந்தம் என்ற சித்திரகவியாகச் சொல்லாம்.

இந்த சக்கர பந்தம் சித்திரக் கவியானது நான்காரைச் சக்கரம் (நான்கு + ஆரம் + சக்கரம்), ஆறாரைச் சக்கரம், எட்டாரைச்சக்கரம் என மூன்று வகைப் படுத்தப் படுகின்றது . இதிலே நாங்கள் நான்காரைச் சக்கரத்திற்கு மட்டும் ஓர் உதாரணத்தைப் பார்ப்போம் .

மேரு சாபமு மேவுமே
மேவு மேயுண வாலமே
மேல வாமவ னாயமே
மேய னானடி சாருமே

10 சுழிகுளம்:

சுழிகுளம் என்ற சித்திரகவியானது செய்யுளின் எழுத்தை எண்ணிச் செய்யப் படுவதாகும் . இந்த சித்திரக் கவியின் விதியாக , இதில் இடம் பெறும் செய்யுள் 4 அடி கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒவ்வோர் அடியும் எட்டு எழுத்துகளையே கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் மேலும் கீழுமாகவும் , உள்ளும் புறமுமாக ஒத்தமைய வேண்டும். இதற்கு உதாரணமாக இந்தப் பாடலைப் பார்ப்போம் 

கவிமுதி யார் பாவே 
விலையரு மாநற்பா
முயல்வ துறுநர் 
திருவழிந்து மாயா 

பாடல் பொருள் : 

வயது முதிர்ந்த கவிஞர்களால் பாடப்படும் பாடல்கள் விலைமதிப்பிட முடியாத அளவிற்குப் பெருமையுடையனவாகும்.அப்பாடலைப் பெற விடாது முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படி முயற்சி செய்து ஒருவர் பெற்ற பாடல் அழியாத செல்வமாகும்

சித்திரமாகும் முறை : 

என்ற அமைப்பில் மேற்பாடல் நேராக வரிவடிவிலும், சுழியாகச் சித்திர வடிவிலும் அமைந்துள்து .
11 சருப்பதோ பத்திரம்: 

சருப்பதோ பத்திரம் என்ற சித்திரக் கவியானது பின்வரும் விதிமுறையில் அமைந்திருக்கும் , பாடலுக்கு நான்கு வரிகள் ; வரிக்கு 8 எழுத்துகள் என்ற அமைப்பில் , கீழ் மேல், மேல் கீழ், முன் பின், பின் முன் எப்படிப் படித்தாலும் அதே செய்யுள் வருமாறு அமைக்க வேண்டும். உதாரணமாக ,

இதில் நாங்கள் எப்படி வாசித்தாலும் இந்தப் பாடலின் அடி மாறாது அமையும் சிறப்பு இந்தக் கவிதையில் உண்டு.

12 அக்கரச் சுதகம் :

ஒரு செய்யுளில் பல பொருள்கள் கூறப் படுவதாக எடுத்துகொள்வோம் . அதனைப் பெறப் படிப்படியாக ஒரு சொல்லில் உள்ள எழுத்துகளைக் குறைத்துப் பொருள்களைப் பெறுவது

இந்த வகையான சித்திர கவியாகும். (அக்கரம் = அட்சரம் ; சுதகம் = நீக்கம்)

உதாராணமாக :

(1) இலைகளுள் சிறந்தது = தலைவாழை

(2) தலைவரை விளிப்பது = தலைவா

(3) உறுப்பினுள் சிறந்தது = தலை

இதுவரை சித்திரகவியும் அது சொல்லும் விதிமுறைகளையும் பார்த்தோம் . இன்றையகால கட்டத்தில் இந்த சித்திரக் கவி பாடப் படுகின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது . என்னைப் பொறுத்த வரையில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன . உதாரணமாக கருத்துகளத்தில் ஆதித்த இளம்பிறையன் பதிந்த வேரில்லா வாழ்வே !!என்ற சக்கர பந்தம் என்ற வகையில் அமைந்த சிதிரகவியும் , 

வேரில்லா வாழ்வே !!

இன்னும் ஓரிரு இளையதலைமுறைகளின் சிந்திரக் கவியும் சிறிது ஆறுதல் தருவதாக இருக்கின்றன .உதாரணமாக ராம் கிஷோர் என்ற கவிஞரின் வேண்டாம் வேண்டும் , காட்சிப் பிழை என்ற சித்திரக் கவிதைகள் ,பிரமிக்க வைக்கின்றன இந்த தமிழர்களின் மதிநுட்பத்தைச் பறைசாற்றும் இந்த சித்திரக் கவி வடிவங்கள் எதிர்காலங்களில் மேலும் முன்னெடுக்கப்படவேண்டும் . 

வேண்டாம் வேண்டும்பாடலில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் : 216
வடிவத்தில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் : 143

காட்சிப் பிழை 


உச்சந்துனைகள் :

01 சித்திரக்கவிகள் விக்கி பீடியா 
02 இளவேனிற் கனாக்கள் இணையம் ராம் கிஷோர் 
03 சித்திரக்கவிகள் மெய்ஞானப் பல்கலைக்கழகம் 

கோமகன் 
Post a Comment

Popular posts from this blog

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் - அறிவியல் -இறுதிப்பாகம் பாகம் 04 ,-40. - 50 )

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் அறிவியல் பாகம் 03 - 31 - 40.